Sampoorna Bhagavat Geetha Havanam And Sree Seetha Rama Kalyanam

Date : 07 Dec 2019

On Geetha Jayanthi day performed “Sampoorna Bhagavat Geetha Havanam” at Vasavi temple at Karimnagar.

Sri Ram Charith Manas shravana sadhana yajna at Vasavi temple, ashoknagar, Karimnagar for 7 days and performed Sree Seetha Rama kalyanam on the last day of Jnana Yajna.